Factoren die een persoonlijk letsel claim kunnen beïnvloeden

Persoonlijk letsel is elke emotionele verwonding of lichamelijk letsel die een persoon lijdt zonder daar zelf schuld aan te hebben, zoals een letsel door een defect product, nalatigheid op het werk, enz. Bij het indienen van een rechtszaak tegen de persoon of het bedrijf dat het letsel heeft veroorzaakt, zal het slachtoffer doorgaans een letselschade advocaat inhuren. De persoon die de letselschade claim indient, wordt de eiser genoemd. Wat een persoon kan claimen in dit soort rechtszaken hangt af van verschillende factoren. Het kan afhangen van het soort letsel dat is geleden, de behandelingsmethoden en de wetten van het specifieke rechtsgebied. Met sommige (persoonlijke) omstandigheden van de eiser kan ook rekening houden worden in het vonnis.

De belangrijkste factor die van invloed zijn op het vonnis bij een rechtszaak in het letselschaderecht zijn de wet- en regelgeving. Zaken die aan bod komen zijn: 

• Hoe de fout wordt vastgesteld;

• Hoe de hoogte van de schade wordt vastgesteld;

• Het soort persoonlijk letsel dat het is.

De wet – en regelgeving geeft ook (mede) aan welk soort bewijs toelaatbaar is voor de rechtbank. Een andere belangrijke factor is het soort schade dat de eiser heeft geleden, zoals lichamelijke, geestelijke of emotionele verwondingen. De zaken met lichamelijk letsel zijn doorgaans gemakkelijker om in het vonnis over te beslissen omdat er medische gegevens zijn die het letsel aantonen en documenteren. De persoon kan bijvoorbeeld littekens van het letsel hebben. De verrichte behandeling kan een andere factor zijn.

Als de eiser meerdere keren is behandeld voor het letsel en dit kan aantonen, kan dit tot gevolg hebben dat er een betere kans is om de zaak te winnen. Het is ook belangrijk dat de behandeling redelijk is geweest voor het soort letsel dat de persoon heeft geleden. Als de behandeling die de eiser beweert te hebben ontvangen niet in relatie staat tot de geleden schade of de behandeling niet binnen een redelijke termijn is uitgevoerd, is het minder waarschijnlijk dat de rechter de persoon gelooft. Dit kan ertoe leiden dat de eiser niets ontvangt voor zijn claim of een lager bedrag dan hij had gevraagd.

Als de eiser bestaand letsel heeft, kan dit ook van invloed zijn op het vonnis. Om ervoor te zorgen dat de persoonlijk letsel advocaat/jurist de zaak wint, zal de eiser moeten aantonen dat hij de persoon of het bedrijf aanspreekt die het letsel heeft veroorzaakt. Als de persoon al een medische aandoening heeft die vergelijkbaar is met het persoonlijk letsel waarvan hij beweert dat dit is gebeurd, kan dit het vonnis beïnvloeden. Een voorbeeld is als de eiser een reeds bestaand rugletsel heeft en vervolgens een rechtszaak over persoonlijk letsel indient en beweert dat hij zijn rug op het werk heeft bezeerd. De rechter kan dan immers ook van mening zijn dat het letsel op het werk zijn reeds bestaande toestand verergerde of dat de pijn die de eiser voelt er ook is vanwege de reeds bestaande medische toestand.