Arbeidsrecht: overeenkomsten & constructies

Diverse veelgebruikte arbeidsrechtelijke constructies en/of overeenkomsten/clausules worden in dit artikel besproken. Voor diepgaande informatie kunt u het beste een arbeidsrecht advocaat raadplegen.

Draaideurconstructie: art 7:668a lid 1 & lid 2 BW

Lid 1. Gesloten tussen dezelfde partijen, leent zich voor misbruik. HR 22 november 1991, is niet toelaatbaar. Bijvoorbeeld:

a. in-/uitlening

b. Overgang onderneming

c. Doorstart

Tegengaan misbruik…gebruik maken van opvolgend werkgeverschap. Probleem echter is dat het ¾ dwingend recht is, en dus per CAO mag worden afgeweken ten nadele van de werknemer.

Lid 2: Opvolgende individuele arbeidsovereenkomsten, opvolgend werkgeverschap. Wat betreft verrichte arbeid opvolger moeten zijn. Het moet gaan om identieke arbeid. Kan gaan om

d. Uitzendwerkgevers

e. Bedrijfsovernames

f. Doorstart van een failliete onderneming.

g. Organisatorische/juridische eenheden die tot eenzelfde, grote organisatie horen.

Wel moet voldaan zijn aan de eis dat wat betreft de verrichte arbeid redelijkerwijs worden geacht de opvolgen van de vorige werkgever te zijn.

Afwijkingsmogelijkheid: art 6:658a lid 5

Afwijking ten nadele van de werknemer, kan uitsluitend bij CAO. Kan gebruikt worden bij o.a.

  • Oprekken termijn 36 maanden
  • Conversie, meer dan 3 contracten
  • Uitsluiten van conversie
  • Inkorten van de periode van 3 maanden
  • Het niet van toepassing verklaring van opvolgend werkgeverschap
  • De termijn verlengen van 3 maanden, na contract van langer dan 36 maanden.

Ragetlie-regel art 7:667 lid 4

Contract onbepaalde tijd, met wederzijds goedvinden is geëindigd, en wordt voortgezet met een contract voor bepaalde tijd, moet deze laatste arbeidsovereenkomst altijd worden opgezegd! Onder voortzetting van de arbeidsovereenkomst moet worden verstaan dat de iao wat betreft de inhoud en de arbeidsvoorwaarden niet wezenlijk verschilt van de daaraan voorafgaande arbeidsovereenkomsten. Mag geen sprake zijn van onderbreking van meer dan 3 maanden.

Uitzendovereenkomst ( 7:690 BW)

Uitzendkracht: Krijgt zijn loon van de werkgever: het uitzendbureau

Inlener: Heeft met de werkgever een overeenkomst van opdracht op grond waarvan de uitzendkracht voor hem arbeid verricht.

Inlener: Heeft geen iao met de arbeidskracht, ook al werkt deze feitelijk voor hem en kan hij hem aanwijzingen geven bij het verrichten van arbeid.

Uitzendrelatie werkzaam op basis van individuele arbeidsovereenkomsten, daar de werkende partij verlicht is de hem opgedragen werkzaamheden bij een derde te verrichten op de bij de derde geldende werktijden en aanwijzingen van die derden. De formele gezagsverhouding is doorslaggevend. Dit is om een einde te maken over de discussie van de 3-hoeks relatie. Vanwege het feitelijk gezag, kan ook door een ander worden uitgeoefend. Doel: Conversieregel buiten werking te stellen.

Het is een bijzondere arbeidsovereenkomst die als uitzendovereenkomst wordt gekwalificeerd.

Voorwaarden:

1. Ter beschikking stellen in het kader van beroep op bedrijf ( dus niet incidenteel) bv advocaat. Omdat het beroep of bedrijf van een advocatenkantoor niet is het ter beschikking stellen van advocaten. Het terbeschikkingstelling moet dat als doel hebben qua bedrijfsvoering.

2. De opdracht van de inlener aan het uitzendbureau is gericht op het ter beschikking gesteld krijgen van werknemers om een bepaalde hoeveelheid werk of arbeid voor een bepaalde periode te verrichten. Overeenkomst tot aanneming van werk kan niet tot een uitzendovereenkomst leiden, bv schoonmaak, catering.

3. Ter beschikking stellen van een 3de. De inlener is verantwoordelijk voor naleving van de wet. Feitelijke werkgever is aansprakelijk bv, m.b.t. arbeidstijdenwet.

4. Onder leiding en toezicht van de 3de. Vorm van werkgeversgezag die wordt uitgeoefend door de inlener. Zo blijven bv freelancers, ZZP’ers interim-manager buiten schot.

Uitzendovereenkomst is niet van toepassing op de intraconcernuitlening. Mogen geen gebruik maken van afwijkende constructie.